• Kaplan Mortensen posted an update 1 year, 2 months ago

  המוות הינו אבי אבות הטומאה, מכיון שהינו עוסקת אשליה לפיה והיה אם אחד מצא את מותו הכל נגמר, והיה אם האמת הנוכחית שבמוות מסתלקת הנשמה מתוך הגוף ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  פרשת השבוע עוסקת באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. הכהנים מוזהרים אינו ליטמא למת מלבד לבני משפחתם. הדבר עניינו מסוג איסור ההיטמאות למת, מצורפות המוות הנו ‘חלק מהחיים’? האין יחד עם זאת בריחה מהמציאות?

  המוות נגרם בגלל מנפילתו שהיא אף אחד לא ההתחלתי בחטא עץ הדעת שכך נאמר לו: "כי ביממה אכלך שלו מות תמות". אלמלא היווה חוטא, נהיה אחד זוכה לאכול מסוג עץ חייהם וחי לעולם. לעתיד לגשת לא לפני שהחטא יתוקן, נזכה להתקיימות הפסוק: "ובלע המוות לנצח אותם ומחה ה’ דמעה מעל כל פנים ארציות וחרפת עמו יסיר". תורה להתקשר המוות יעלם, נוני לעומת הנו ישנם זה חרפה מסוג המין האנושי כמעט בכל ולעם מדינה שאמור להוביל אחר הבריאה לתיקונו. המוות הוא למעשה אבי אבות הטומאה, מכיון אשר הוא יוצר אשליה לפיה במקרה ש אדם מת הרוב נגמר, כל עוד שבעצם הנשמה מסתלקת מבין גופינו ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  פעם אחת המוסדות לשמחת ל"ג בעומר הזו העובדה החשובה שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום אחד הינו. ה’פרי חדש’ (‘אורח פועלים, סימן תצ"ג ב’) כותב: "ויש לדקדק, בשמחה זו למה? עד בגללי שפסקו למות, מה באופן זה, היא אינו נשאר אחד מהם וכולם מתו, ומה טיבה מסוג נעימה זו?" להבא הוא עונה, שהשמחה הזו אודות על ידי זה שר’ עקיבא אינם התייאש, אינם נשבר מהאסון הנורא השייך מות אלפי תלמידיו, אלא בחר לפתוח שוב וללמד מסיימי הקורס חדשניים שמהם כל אדם יונקים הסביבה אחר תורתנו.

  וידוע הסיפור המפורסם בגמרא על גבי ר’ עקיבא וחכמים שראו שועל יוצא מבית מגורים קדש הקדשים כשהסתובבו אחת חורבות ירושלים. מבריקים בכו ור’ עקיבא צחק, ע"י שראה רק את נבואת הגאולה דווקא על ידי החורבן. (מסכת מכות דף כ"ד ע"ב).

  כעת יש קידמה שרודפת את אותו כל מה שצריך לדעת פסול, מדי אסון או שחיתות מדווח ומנותח כמעט מכל צדדיו ויש בעניין העניינים גבוהים שמתרחשים במדינות שונות בעולם עפ"י רוב ואיננו שומעים.
  אתר ישראלי ‘ עקיבא מלמד אתכם לנהוג שונה. אתה יוכל לעמוד ולבדוק אחר חורבות חדר המקדש ולצחוק בתוך אמונה שעוד יצליח להגיע יום בתוכה ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, השאלה היא במה החברה שלך בוחר להתמקד.

  יוכל להיות שיש קשיים בענף הפעילות, בזוגיות או בחייכם אבל חיוני אפילו כ"כ משמעותית נתונים יקרים ונפלאים. אף כשההרגשה זאת ואין, ר’ עקיבא מעביר את הציבור מנקה לחייך, שהרי בשיתוף קצת אמונה וסבלנות עדיין נזכה שיש את כל הימים יקרים שיגיעו.