• Hong Hyllested posted an update 2 months, 1 week ago

    للوکساید۵ اکثر بیماران ، اضطراب, تنش، و هیجان حرکتی “به طور مثر کاهش یافت.” مثبت ترین نتایج در بین مشاهده شد الکلی بیماران. گزارش شد که زخم و پوست مشکلات ، هر دو شامل عوامل عاطفی ، توسط کلردیازپوکسید کاهش می یابد. پس این دارو را به اندازه و سر موقع مصرف کنید.مدت زمان مصرفی دارو باید توسط پزشک مشخص شده باشد.

    هرچه دوز دارو بیشتر و بیشتر مصرف شود ، احتمال بروز علائم ناخوشایند ترک نیز بیشتر خواهد بود. علائم ترک می تواند در دوزهای استاندارد و همچنین پس از استفاده کوتاه مدت اتفاق بیفتد. درمان بنزودیازپین باید در اسرع وقت از طریق یک رژیم کاهش و کاهش دوز آهسته و تدریجی قطع شود. کلردیازپوکساید به دلیل طولانی بودن به طور کلی بنزودیازپین برای افراد مسن در نظر گرفته می شود.