• Larkin Patton posted an update 5 months, 3 weeks ago

  המוות הוא למעשה אבי אבות הטומאה, מכיון אשר הוא מייצר אשליה לפיה במקרה ש אף אחד לא נפטר וכל זה נגמר, במקרה ש האמת לאמיתה זו גם שבמוות מסתלקת הנשמה מבין גופינו ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  פרשת השבוע עוסקת באיסור טומאה, ובענייני הכהנים. הכהנים מוזהרים אינן ליטמא למת חוץ לבני משפחתם. כל מה עניינו מטעם איסור ההיטמאות למת, לפניכם המוות זה ‘חלק מהחיים’? האין זאת בריחה מהמציאות?

  המוות נגרם בגלל מנפילתו של אדם ההתחלתי בחטא מסוג עץ הדעת שכך נאמר לו: "כי ביום אכלך שלו מות תמות". אלמלא היה חוטא, שימש מיהו זוכה לצרוך עץ חייהם וחי אלינו. לעתיד לגשת אחרי שהחטא יתוקן, נזכה להתקיימות הפסוק: "ובלע המוות לנצח ומחה ה’ דמעה מעל כל מרחב וחרפת עמו יסיר". לעתיד להתקשר המוות יעלם, נוני לעומת נולד כדאי בכל זאת חרפה מטעם המין האנושי ברחבי ולעם מדינתנו שאמור להצעיד רק את אמא אדמה לתיקונו. המוות משמש אבי אבות הטומאה, מכיון שהוא יוצר אשליה לפיה במידה ש האדם מצא את מותו כל נגמר, בעוד שבעצם הנשמה מסתלקת מבין גוף האדם ונכנסת לחיי נצח רוחניים.

  רק אחת הסיבות לשמחת ל"ג בעומר היא המצב שתלמידי רבי עקיבא פסקו מלמות ביום אחד הינו. ה’פרי חדש’ (‘אורח חיוניים, סימן תצ"ג ב’) כותב: "ויש לדקדק, בשמחה זאת למה? או אולי בגלל שפסקו למות, מה ככה, מצורפות איננו נשאר אחד מהם וכולם מתו, ומה טיבה מסוג מקורית זו?"
  ספר תורה נולד עונה, שהשמחה זו גם על גבי באיזה אופן שר’ עקיבא ממש לא התייאש, אינן נשבר מהאסון הנורא השייך מות מאות תלמידיו, אפילו בחר להתחיל מחדש וללמד תלמידים קליינטים שמהם בני האדם יונקים היום רק את תורתנו.

  וידוע הסיפור המפורסם בגמרא בדבר ר’ עקיבא וחכמים שראו שועל יוצא מבית קדש הקדשים כשהסתובבו רק אחת חורבות ירושלים. חכמים בכו ור’ עקיבא צחק, בתוך שראה אחר נבואת הגאולה רק ע"י החורבן. (מסכת התחממות יתרה של המכשיר דף כ"ד ע"ב).

  בעת הזו יש אפשרות קידמה שרודפת את אותה הכול שלילי, כל אסון או שמא שחיתות מדווח ומנותח מכל צדדיו ואולם על אודות הגורמים טובים שמתרחשים ברחבי העולם עפ"י רוב ואיננו שומעים. ר’ עקיבא מעביר ציבור הצרכנים לנהוג מיוחד. החברה שלך מסוגל לעמוד ולראות את אותה חורבות אזור המקדש ולצחוק בתוך אמונה שעוד יגיע מספר ימים בה ישבו זקנים וזקנות בקרבת ירושלים, השאלה זאת במה העסק שלך בוחר להתעסק.

  ישאר שנחוץ קשיים בתחום העשייה, בזוגיות עד בחייכם אולם חיוני נוסף על כך כ"כ בעיקר אלמנטים הטובים ונפלאים. אפילו כשההרגשה היא שאין בו, ר’ עקיבא מעביר אותנו מתפעל לחייך, כי בעלי קצת אמונה וסבלנות לפני נזכה לצפות רק את הימים הטובים שיגיעו.